محمدرضا شاه پهلوی

گفتگو با نوه رضاخان پهلوی/ امام خمینی نبود اعدام می شدم
زندگی سیاسی امام خمینی