اندیشه توحیدی

ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها در هندسه‌‏ی اندیشه‌‏ی امام خمینی(ره)
جنبه های مذهبی و روحانی آثار امام خمینی (س)
خدا محوری در رهبری امام خمینی رحمه الله
خداشناسی در دیوان اشعار امام خمینی (ره)
زمینه ها و مبانی کلامی و عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی
امام خمینی منادی حکومت مطلوب و سیاستمدار مطلوب
امام خمینی و مبانی فکری حکومت اسلامی