ابراهیم حاجی محمدزاده

امام معتقد بود نه‌تنها با آمریکا بلکه با پرچم‌داران حمایت از آمریکا نیز باید مبارزه کرد