عبدالله جوادی آملی

عاقل فرشته خوی
انقلاب اسلامی، امام وتکیه برعنصر ابتکار