سید مصطفی خوانساری

ذخیره الهی برای اسلام و مسلمانان
طراوت عبادت در سیره امام خمینی -قدس سره-