تحریف امام

چگونگی تحریف امام (ره)
تحریف مکتب امام خمینی (ره)، حساسیت سنجی برای سناریوی تغییر و استحاله