پاریس

دیدارهای امام خمینی (ره) با سران اپوزیسیون و نمایندگان دولت فرانسه در پاریس
امام خمینی(ره)؛ مردی که هرگز وارد شطرنج سیاسی نشد