خشونت

مرزهای خشونت و رحمت در سیره نظری و عملی امام خمینی (ره)
خشونت سیاسی در نگاه امام خمینی