استکبار جهانی

عصر امام خمینی، عصر شکوفایی ایمان
امام خمینی هر انسانی را دگرگون می ساخت
دنیا عوض شده است
کانون امید محرومان
استکبار ستیزی مهمترین آرمان‌ امام خمینی(ره) بود