امامت

اسلام، قرائت ها و امام خمینی (ره)
مقام امامت امام خمینی(ره) اکتسابی است