ابن عربی

عقیده امام خمینی (ره) درباره ابن عربی از دیدگاه علامه جعفر مرتضی عاملی (ره)
نظریه انسان کامل از عرفان ابن عربی تا عرفان امام خمینی
ابن عربی از منظر امام خمینی