توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی

رسالت جهانی نهضت امام خمینی (ره)
امام معتقد بود نه‌تنها با آمریکا بلکه با پرچم‌داران حمایت از آمریکا نیز باید مبارزه کرد
روش های مبارزاتی امام خمینی