توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی

رسالت جهانی نهضت امام خمینی (ره)
امام معتقد بود نه‌تنها با آمریکا بلکه با پرچم‌داران حمایت از آمریکا نیز باید مبارزه کرد