مفهوم مستضعف و مستکبر

امام خمینی(ره) و مستضعفان / استضعاف در قرآن
رابطه امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی
جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشه امام خمینی (ره)