روز جهانی قدس

امام خمینی و انقلاب اسلامی فلسطین
مسلمانان به پیش!
فلسطین از نگاه امام خمینی(ره) مساله نخست جهان اسلام بود