روز جهانی قدس

امام خمینی و انقلاب اسلامی فلسطین
مسلمانان به پیش!