میرزای نائینی

نظرگاه های مشترک میرزای نائینی و امام خمینی در قلمرو اندیشه و نظام سیاسی اسلام
مقایسه اندیشه سیاسی امام خمینی قدس سره و محقق نائینی رحمه الله در مورد نقش مردم