سازمان مجاهدین خلق

چرا امام خمینی (ره) مجاهدین خلق را تایید نکرد؟