سعادت

آیا امام خمینی (ره) به دنبال به بهشت بردن مردم بود؟