مواجهه مستضعفان و مستکبران

امام خمینی(ره) و مستضعفان / استضعاف در قرآن
مسلمانان به پیش!