روحیه انقلابی

شعری که علی شریعتی برای امام خمینی(ره) سرود