مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران

امام خمینی(ره) و مستضعفان / استضعاف در قرآن