انتخابات

آراء خود را به امام خمینی نسبت ندهید «میزان رای ملت است»(نقد اظهارات آیت الله مصباح یزدی و آقای غرویان)