مجلس شورای اسلامی

ولایت مطلقه در سیره عملی و نظری امام خمینی(ره)
امام خمینی مدل نوینی از حکومت را پایه گذاری کرد