فقر

انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان