خودکفایی

نگاهی به اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی