عدالت اجتماعی

جامعه مطلوب از دید امام خمینی
نهادینه شدن اندیشه امام خمینی(س) در حوزه عدالت باید در عمل زنده شود
روش امام خمینی اصول ثابت فکری و منافع امت اسلام