زنان و انقلاب اسلامی

سیمین دانشور: حضرت امام خمینی (ره) را کلمه‌الحق می‌دانم
دیدگاههای امام خمینی(ره) در مورد جایگاه زنان