نفی استکبار

استکبار ستیزی مهمترین آرمان‌ امام خمینی(ره) بود