انتخابات و مردم

مجلس خبرگان از نگاه امام خمینی(ره)
ملزومات مشارکت سیاسی مطلوب در انتخابات از منظر امام خمینی(ره)
حقوق شهروندی در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) مورد تاکید است