خدمت به محرومین

انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان