یار دلفریبیار دلفریبهیاهوها رفتنی است!هیاهوها رفتنی است!راز دلراز دلنسخه ای از بعثتنسخه ای از بعثتآتش عشقآتش عشقایام هجرانایام هجرانبشکفد بهاربشکفد بهاربگشای نقاببگشای نقاببنده عشقبنده عشق آخرین طرح ها صفحه 5