با امید فعالیت جوانانبا امید فعالیت جوانانجوانان، پشتیبان حرکت کشورجوانان، پشتیبان حرکت کشورامید من به شما جوانان استامید من به شما جوانان استسربازان لایق میهنسربازان لایق میهنآسیبی به شما نخواهد رسیدآسیبی به شما نخواهد رسیدتحول روحی در جوانانتحول روحی در جوانانآماده برای شهادتآماده برای شهادتحق در مقابل باطلحق در مقابل باطلروزی ما با خداستروزی ما با خداست آخرین طرح ها صفحه 5