از دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هااز دامن شما شروع می‌شود سعادت بچه‌هاسعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودسعی شود کانون گرم خانواده متلاشی نشودخانواده، مبنای جامعه ماستخانواده، مبنای جامعه ماستجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندقوه جوانیقوه جوانیانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهپیروزی مطلقپیروزی مطلقمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهی آخرین طرح ها صفحه 5