تربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیستتربیت اولاد در همه جوامع از همه شغلها بالاتر است/ هیچ شغلی به شرافت مادری نیست عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی