برای خودمانبرای خودمانمعنای روضهمعنای روضهالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتبشب‌ها مجالس داشته باشیدشب‌ها مجالس داشته باشید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی