شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم.آنی که هست خدمت استآنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | این قلب‌ها را نگه داریدخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنید | مردم باخدمتگزار دعوا ندارندخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنیدخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت استخدمتگزار پیدا کنید | آنی که هست خدمت استوصیت امام | در خدمت خداوندوصیت امام | در خدمت خداوندخامنه‌ای عزیزخامنه‌ای عزیزبرای خدمت به مستضعفین آمده باشدبرای خدمت به مستضعفین آمده باشد خدمت به اسلام صفحه 2