این هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاین هماهنگی که در تمام ملت ما در قصه کربلا هست، این بزرگترین امر سیاسی است در دنیا و بزرگترین امر روانی استاربعین روز وحدتاربعین روز وحدتاگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویماگر قیام حضرت سید الشهدا نبود امروز ما نمی توانستیم پیروز شویمچنانچه بفهمند که این عزاداری برای چه هست، ما را ملت گریه نمی گویند، ما را ملت حماسه می خوانندچنانچه بفهمند که این عزاداری برای چه هست، ما را ملت گریه نمی گویند، ما را ملت حماسه می خواننداز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیاز بزرگترین عنایات حق تعالی به جمهوری اسلامیمجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسیمجالس عزاداری، یک مسئله مهم سیاسیگریه ما، گریه بر مظلوم و فریاد مقابل ظالم استگریه ما، گریه بر مظلوم و فریاد مقابل ظالم است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی