هیاهوی گریه‌هاهیاهوی گریه‌هاید واحدهید واحدهدست غیب در کار استدست غیب در کار استآواز بلندآواز بلندتحکیم وحدتتحکیم وحدتبرای خودمانبرای خودمان‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏‏بی نصیب آن کس که او را، رَه بر این پیمانه نیست‏معنای روضهمعنای روضهالزامات حفظ مکتبالزامات حفظ مکتب عزاداری سیدالشهدا (ع) صفحه 2