برای خدابرای خداعالم محضر خدا استعالم محضر خدا استآداب ماه مبارکآداب ماه مبارکدیدار یار حاصل سر نهان ماستدیدار یار حاصل سر نهان ماستاز خدا غافل نشویداز خدا غافل نشویدآماده کوچ هستی؟آماده کوچ هستی؟اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌ عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی