ایران از خود شماستایران از خود شماستبصیرت اقتصادیبصیرت اقتصادیباید خودمان را نجات بدهیمباید خودمان را نجات بدهیمروز نوید پیروزی خونروز نوید پیروزی خونصنعت ملی و مستقلصنعت ملی و مستقلمسابقه مصرفمسابقه مصرفدر رشد صنایع  و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیددر رشد صنایع و تولید کشور همت بگمارید و فعالیت کنیدسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیسال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال/ دولت موظف است اسباب کار و تولید را برای کارگران و دهقانان و زحمتکشان فراهم آورد امام خمینیآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورهاآنچه در زمینه اقتصادی موردنظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست نه قطع رابطه اقتصادی با کشورها اقتصاد صفحه 2