انقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای مانددر انتظار طلوعدر انتظار طلوعاین پیروزی مربوط به خدا بوداین پیروزی مربوط به خدا بودملت ما دست رد به سینه همه زدملت ما دست رد به سینه همه زدنفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده است22 بهمن باید سرمشق ما باشد22 بهمن باید سرمشق ما باشدضرورت حفظ ایمانضرورت حفظ ایمانهدیه الهیهدیه الهیرهبران نهضترهبران نهضت پیروزی انقلاب صفحه 2