امام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بوداین مساجد است که نهضت را درست کرداین مساجد است که نهضت را درست کردتبریکِ خلع سلطه اجانبتبریکِ خلع سلطه اجانبخورشید ۲۲ بهمنخورشید ۲۲ بهمن عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی