12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیرمز پیروزیرمز پیروزیپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محرومروز غلبه جنوداللهروز غلبه جنوداللهامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استانقلاب ایران و دیگر انقلاب‌هاانقلاب ایران و دیگر انقلاب‌هاپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضتحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضت پیروزی انقلاب صفحه 2