12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیرمز پیروزیرمز پیروزیپشتیبانی طبقات محرومپشتیبانی طبقات محرومروز غلبه جنوداللهروز غلبه جنوداللهامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودامام خمینی: این صدا، صدای ملکوت بود، صدای عالم غیب بودمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استمانند پیروزی ملت ما در تاریخ پیدا نشده استپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودپیروزی ملت مسلمان ایران بدون شک سرمشق خوبی برای ملل ستم دیده جهان خواهد بودحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضتحفظ مساجد تا به ثمر رسیدن نهضتتبریکِ خلع سلطه اجانبتبریکِ خلع سلطه اجانب پیروزی انقلاب صفحه 2