پشتیبان صهیونیست‌هاپشتیبان صهیونیست‌هاپروپاگاندا صلحپروپاگاندا صلحفریاد سر آمریکا...فریاد سر آمریکا... عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی