با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار ... .دنیای بدون «خمینی»دنیای بدون «خمینی» عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی