‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودهر دو پیروزیهر دو پیروزیبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییتاریخ سرخ تشیعتاریخ سرخ تشیعپرچم اسلامپرچم اسلامشهادت، سعادتشهادت، سعادتآماده شهادتآماده شهادترسیدن به خدارسیدن به خدا شهادت طلبی صفحه 2