گذر از جانگذر از جاننترسیدنترسیدمثل چمران بمیرید!مثل چمران بمیرید!حماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیداندر صف شهدای کربلادر صف شهدای کربلاآماده شهادتآماده شهادتخط سرخ شهادتخط سرخ شهادتسرداران سرافرازسرداران سرافراز شهادت طلبی صفحه 2