تکلیف معلوم استتکلیف معلوم استشهادت، چراغ هدایتشهادت، چراغ هدایتعطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانشب یلدای عشقشب یلدای عشق‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصود‏‏رفتند حریفان بسوی کَعبۀ مقصودهر دو پیروزیهر دو پیروزیبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خدایی شهادت طلبی صفحه 2