تن به ذلت نمی دهیمتن به ذلت نمی دهیمکدام سفارت؟!کدام سفارت؟!ضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکاضربه‌ای بزرگ بر پیکر آمریکارهایی از تباهیرهایی از تباهیلانه جاسوسی باید بسته شودلانه جاسوسی باید بسته شودجاسوس نه دیپلماتجاسوس نه دیپلماتشکست قدرت آمریکاشکست قدرت آمریکامرکز توطئه و استعمار منطقهمرکز توطئه و استعمار منطقهنترسیدن از حصر اقتصادینترسیدن از حصر اقتصادی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی