جایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده استجایی که دعوی می‌کند محل تمدن بشر است، فرانسه، امروز محل تروریست ها شده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی