چون به عشق آیم خجل باشم از آنچون به عشق آیم خجل باشم از آنوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی