خمینی عظیمخمینی عظیمبه دست مردمبه دست مردممعجزه باورمعجزه باوردلش برای طبقه ضعیف بسوزددلش برای طبقه ضعیف بسوزد عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی