با قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییآماده شهادتآماده شهادترسیدن به خدارسیدن به خداعنایت الهیعنایت الهیبه دنبال شهادتبه دنبال شهادتنترسیدنترسیدحماسه‌سازان جاویدحماسه‌سازان جاویدخون شهیدانخون شهیدان ترویج فرهنگ شهادت صفحه 2