عطر خون شهدای ماعطر خون شهدای ماخون شهیدانخون شهیدانتاریخ فراموش نمی‌کندتاریخ فراموش نمی‌کندبا قدرت ایستادهبا قدرت ایستادهکجایید ای شهیدان خداییکجایید ای شهیدان خداییفراموش ناشدنیفراموش ناشدنیخون شهیدانخون شهیدانثمره خون شهیدانثمره خون شهیدان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی