عتبه بوسی مولا علی بن موسی از آرزوهای من است.عتبه بوسی مولا علی بن موسی از آرزوهای من است. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی