تار و پودم به هوا رفت و توانم بگسستتار و پودم به هوا رفت و توانم بگسستحاش للّه که جز این ره ره دیگر پویمحاش للّه که جز این ره ره دیگر پویمروی تو کعبه دل عشاق زنده استروی تو کعبه دل عشاق زنده است عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی