فرزندان مملکتفرزندان مملکتزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودانتوصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/  پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...توصیه امام(ره) به حاج احمدآقا/ پسرم! تا نعمت جوانی را از دست ندادی به فکر اصلاح خود باش...امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدامید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدشما جوان ها در هرجا که هستید به فکر آتیه کشور خودتان باشیدالآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.ضعف ریشه های فساد در قلب جوانانضعف ریشه های فساد در قلب جوانان جوانان صفحه 2