افتخار ماافتخار ماتحول باطنیتحول باطنیکجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟آسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیمهمت والای شما جوانهاهمت والای شما جوانهامجاهدات ایرانمجاهدات ایرانجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهد جوانان صفحه 2