آسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیمهمت والای شما جوانهاهمت والای شما جوانهامجاهدات ایرانمجاهدات ایرانجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدفرزندان مملکتفرزندان مملکتزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخودتان را برای مبارزه آماده کنیدخدمت به خلق الله، ثروت جاودانخدمت به خلق الله، ثروت جاودان جوانان صفحه 2