سعادت هر دو جهانسعادت هر دو جهاننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجواناننقش حساس خانواده در نونهالان و نوجوانانجوانان نهضت را به اینجا رساندندجوانان نهضت را به اینجا رساندندقوه جوانیقوه جوانیانتظار اسلام از جوانانانتظار اسلام از جوانانمفسدین در حال ایجاد تفرقهمفسدین در حال ایجاد تفرقهپیروزی مطلقپیروزی مطلقمعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهیاسلام را زنده کردیداسلام را زنده کردید جوانان صفحه 2