نفی طاغوت ارزان نبوده استنفی طاغوت ارزان نبوده استحُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!حُبُّ الدُنیا رَاس کلِّ خطیئه!جلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنان جوانان صفحه 2