کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟کجا همچین جوانانی سراغ دارید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟ما را از موشک می‌ترسانید؟آسوده خاطر باشیدآسوده خاطر باشیدما خودمان را نساختیمما خودمان را نساختیمهمت والای شما جوانهاهمت والای شما جوانهامجاهدات ایرانمجاهدات ایرانجوانان غیور متعهدجوانان غیور متعهدفرزندان مملکتفرزندان مملکتزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفاییزنده نگهداشتن روح استقلال و خودکفایی جوانان صفحه 2