جلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهاهداف اصلی استعماراهداف اصلی استعمارنتیجه استقامت دانشجویاننتیجه استقامت دانشجویانوظیفه نسل جوانوظیفه نسل جوانجوانان مسلح به علمجوانان مسلح به علمفرهنگ استعماری در دانشگاهفرهنگ استعماری در دانشگاهبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانبسیج و مبارزه با توطئه دشمنانافتخار ماافتخار ماتحول باطنیتحول باطنی جوانان صفحه 2