چون به عشق آیم خجل باشم از آنچون به عشق آیم خجل باشم از آنوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام |‌ حفظ ارزش‌های انسانیوصیت امام | راه سعادتوصیت امام | راه سعادتقهرمان کوچکقهرمان کوچکنوجوانان عزیزنوجوانان عزیزاعتماد به همت جواناناعتماد به همت جواناندانشگاه مستقلدانشگاه مستقلبیدار بشوند جوانهای مابیدار بشوند جوانهای مامعجزه قدرت الهیمعجزه قدرت الهی جوانان صفحه 2